Firmast

Mewo Autokool

Mewo Autokooli (registrikood 10632824) koolitusluba nr. 5399 HTM, mis on välja antud Teadus-ja Haridusministeeriumi poolt. Autokool MEWO pakub kvaliteetset autojuhtide koolitust aastast 1991. Mewo Autokool on Eesti Autokoolide Liidu (EAKL) liige alates tema loomisest. 1997. a-st on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Autokool MEWO tegeleb peamiselt mootorsõidukijuhtide koolitamisega. Ettevõte pakub ajakohast A-, A1-, A2-, B-, BC1-, BE-, C-, C1-, CE-, DE-kategooria sõidukijuhtide koolitust ning auto-, bussi- ja taksojuhi ameti- ja täiendkoolitust. Lisaks pakume esmaõppe pimeda aja ja esmaõppe lõppastme koolitust ning lõppastme ja esmaabi koolitust. ADR – ohtlike veoste vedu, PK – Põhikoolitus, PG – Paak autole, LA – Lõhkeaine, RA – radiatsioon.

Ettevõte on seadnud omale eesmärgiks õpetada õpilasi turvaliselt ja ohutult liiklema ning aidata kaasa üldisele liiklusohutusele Ida- ja Lääne-Virumaal. Uuendame pidevalt oma õppeprogramme ja pöörame tähelepanu õppevahendite kvaliteedile ning õpetajate professionaalsusele.

Oleme arenenud üheks suuremaks ja edukamaks Eesti autokooliks ning meie õpilased hindavad teenust positiivselt.

Meie motoks on olla paindlikud ning tulla igati vastu kliendi soovidele, et olla kliendikeskne koolitusasutus.

Teooria tunnid toimuvad hästi varustatud õppeklassis, mis asub Jõhvi südalinnas aadressil Sompa 1a (endine Postimaja).

Kohustusliku teooria- ja sõidutundide läbides tuleb Teil sooritada kooli eksam, mis viiakse läbi meie koolis tasuta.

Paindlik õppesüsteem, eesti ja vene õppegrupid, individuaalõpe, s.t., et õpetaja tegeleb ainult Teiega Teile sobival ajal. Õppematerjalideks on liikluseeskirjad, liiklustestid ja videofilmid. On võimalus õppida interneti teel kaugõppes nn E-õppe.

Autokooli instruktorid omavad suurt kogemust mootorsõidukijuhtide koolitamise alal.

Autokool omab oma tehnilist parki (A, B, C, CE- ja D kategooriale).

Meie partnerid on АS Eesti Krediidipank, If P&C Insurance AS, Eesti Töötukassa, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Kaitsevägi, Maanteeamet, Eesti Autokoolide Liit, Maksuamet, TÜ Soter, OÜ Teooria, Tõnu Mägi koolitus OÜ, Admiral Markets AS, Viru Vangla, Talpet Trans AS, Viru Keemia Grupp AS, AS Olerex, Eesti Energia AS, Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, AS Narva Auto, SEBE AS, Parmetrans OÜ, AS Mecro (Stokker).

Meie kontor aadressil – Sompa 1a Jõhvi Ida-Virumaa 41533 Eesti.


Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Autokool MEWO OÜ reg: 10632824 (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus Autokool MEWO OÜ reg: 10632824 lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, kuutasu alusel renditavates ruumides aadressil Sompa 1a, 41533 Jõhvi ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisiseseid koolitusi viiakse läbi ka koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.

1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Õppetöö toimub eesti, vene ja inglise keeles.

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Klientide vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

1.9. Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks võib saata e-kirja Koolitaja e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kasutada Koolitaja veebilehel olevat registreerumisvormi.

3.1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Kui õppijaga sõlmitakse registreerumise järel leping, tuleks see välja tuua.

3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad Koolitaja veebilehelt.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.

3.2.3. Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kahe (2) päevase etteteatamisega.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

5.2. Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

5.3. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

7. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

7.2. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.

7.5. Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

7.6. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine

Koolituse katekestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.2. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste eest;

9.1.4. saada koolituse lõpus tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt täienduskoolitusasutuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Vaidluste lahendamise kord

Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.


Kvaliteedi tagamine

1. Üldsätted

1.1 Autokool MEWO OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades: A kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.1 B kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.2 C kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.3 CE kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.4 D kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.5 Autojuhi ameti-ja täiendkoolitus.

1.3.6 Ohtlikuveosed (ADR koolitus).

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
Koolitaja ruumid asuvad aadressil Jõhvi ,Sompa 1a, kus Koolitaja käsutuses on kaks õpperuumi suuruses 42 kuni 70 m2 ja kontor. Ruumid on soojad, puhtad ja valgusküllased. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Koolituste läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimis-, paljundamis, köitmis- ja esitlusvahendeid. Kõikides ruumides on CD-makid, MP3-mängijad, arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus.
Korraldame koolitusi ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga.
Parendate üks kord aastas õpperuume, kaasajastate seadmeid.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse asutuse veebilehel. Vaatameüle üks kord aastas õppekavad üle ja teete vajadusel muudatusi. Teete vajadusel muudatusi õpilastelt saadud tagasiside põhjal vms.

4. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus. Mootorsõidukijuhi õpetajad, vastavalt mootorsõidukiõpetaja kvaliteedi nõudele.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.