Skip to main content

ADR Koolitus

Ohtlike veoste autoveo

Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolituse nõuded on kehtestatud TSM 14.12.2001 määrusega nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» ja 26.09.2000 määrusega nr 76 «Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine».

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

PEATÜKK 8.2
SÕIDUKI MEESKONNA VÄLJAÕPET PUUDUTAVAD NÕUDED

8.2.1 Reguleerimisala ja juhtide väljaõpet puudutavad üldised nõuded

8.2.1.1 Ohtlikke veoseid vedavate sõidukite juhtidel peab olema pädeva asutuse väljaantud tunnistus, mis tõendab, et nad on osalenud väljaõppel ning sooritanud eksami nende nõuete kohta, mida peab täitma ohtlike veoste veol.

8.2.1.2 Ohtlikke veoseid vedavate sõidukite juhid peavad läbima põhiväljaõppe. Väljaõpe tuleb korraldada pädeva asutuse poolt kinnitatud kursusena. Selle peamiseks eesmärgiks on teadvustada juhte ohtlike veoste veost tulenevatest ohtudest ning anda neile põhilist informatsiooni, mis on hädavajalik õnnetuste toimumise tõenäosuse vähendamiseks ning võimaldab neil õnnetuse toimumisel rakendada meetmeid, mis võivad osutuda vajalikuks nende enese ja elanikkonna ning keskkonna ohutuse tagamiseks, et piirata juhtumi mõju. See kursus, mis peab hõlmama praktilisi individuaalseid harjutusi, peab olema väljaõppe aluseks kõikide juhikategooriate jaoks ning käsitlema vähemalt alajaos 8.2.2.3.2 määratletud teemasid. Pädev asutus võib kinnitada teatud ohtlike veostega, teatud klassi või teatud klassidega piirduva põhiväljaõppe. Selline piiratud põhiväljaõpe ei võta ära õigust osaleda alajaos 8.2.1.4 viidatud kursustel.

8.2.1.3 Sõidukite või MEMU-de juhid, kes veavad ohtlikke veoseid püsi- või kergpaakides, mille maht ületab 1 m3, üle 1 m3 kogumahuga anumakogumiga sõidukite juhid ning veoüksuse kohta üle 3 m3 mahuga paakkonteinerites, teisaldatavates paakides või MEGC-des ohtlikke veoseid vedavate sõidukite või MEMU-de juhid peavad osalema eriväljaõppel, mis käsitleb vedu paakides ning hõlmab vähemalt alajaos

8.2.2.3.3 defineeritud teemasid. Pädev asutus võib kinnitada teatud ohtlike veostega, teatud klassi või teatud klassidega piirduva eriväljaõppe, mis käsitleb vedu paakides. Selline piiratud põhiväljaõpe, mis käsitleb vedu paakides, ei võta ära õigust osaleda alajaos 8.2.1.4 viidatud kursustel.

8.2.1.4 Klassi 1 ohtlikke veoseid, välja arvatud jao 1.4 sobivusgrupi S aineid ja esemeid (vt S1 peatükis 8.5) või klassi 7 aineid ja esemeid, vedavate sõidukite juhid peavad osalema erikursustel, mis hõlmavad vähemalt alajagudes 8.2.2.3.4 või 8.2.2.3.5 määratletud teemasid.

8.2.1.5 Kõik õppekursused, praktilised harjutused, eksamid ja pädevate asutuste roll peavad vastama jao 8.2.2 sätetele.

8.2.1.6 Kõiki käesoleva jao nõuetele vastavaid koolitustunnistusi, mille kokkuleppeosalise pädev asutus on andnud välja kooskõlas alajaoga 8.2.2.8, peavad teiste kokkuleppeosaliste pädevad asutused aktsepteerima nende kehtivuse ajal.

8.2.2 Juhtide väljaõpet puudutavad erinõuded

8.2.2.1 Vajalikud teadmised ja oskused tuleb anda väljaõppega, mis hõlmab teoreetilisi kursusi ning praktilisi harjutusi. Teadmisi peab kontrollima eksamiga.

8.2.2.2 Koolitusasutus peab kindlustama, et koolitajatel on head teadmised, ning võtma arvesse hiljutisi muutusi eeskirjades ja koolitusnõuetes, mis puudutavad ohtlike veoste vedu. Väljaõpe peab olema seotud praktikaga. Koolitusprogramm peab vastama alajaos 8.2.2.6 viidatud heakskiidule alajagudes 8.2.2.3.2 kuni 8.2.2.3.5 toodud teemade poolest.

Väljaõpe peab hõlmama ka individuaalseid praktilisi harjutusi (vt alajagu 8.2.2.3.8).

8.2.2.3 Väljaõppe struktuur

8.2.2.3.1 Väljaõpe tuleb läbi viia põhikursuse ning, kui kohane, siis ka erikursuse vormis. Põhi- ja erikursus võivad toimuda kompleksse kursusena, mille viib terviklikult läbi sama koolitusasutus samaaegselt.

8.2.2.3.2 Põhikursus peab hõlmama vähemalt järgmisi teemasid:
a) ohtlike veoste vedu puudutavad üldnõuded;
b) ohtude peamised liigid;
c) informatsioon keskkonnakaitse kohta jäätmete teisaldamisel;
d) erinevate ohuklasside ennetus- ja ohutusmeetmed;
e) mida teha pärast õnnetust (esmaabi, liiklusohutus, põhiteadmised kaitsevahendite kasutamisest, kirjalikud juhised jne);
f) tähistamine, ohu- ja tahvelmärgiste ning oranžide tahvlitega varustamine;
g) mida juht peab ohtlike veoste veo ajal tegema ja mida ta ei tohi teha;
h) sõidukite tehniliste seadmete eesmärk ja töötamise meetodid;
i) samasse sõidukisse või konteinerisse kooslaadimise keelud;
j) ohtlike veoste peale- ja mahalaadimise ajal järgitavad ettevaatusabinõud;
k) tsiviilvastutust puudutav üldinformatsioon;
l) informatsioon multimodaalsete veooperatsioonide kohta;
m) saadetiste teisaldamine ja lastimine;
n) liikluspiirangud tunnelites ja tunnelites käitumise juhendid (ennetus ja ohutus, tegutsemine tulekahju või teiste hädaolukordade korral, jne);
o) turvateadlikkus.

8.2.2.3.3 Paakides veo erikursused peavad hõlmama vähemalt järgmisi teemasid:
a) sõidukite käitumine teel, kaasa arvatud lasti liikumine;
b) sõidukite erinõuded;
c) üldised teoreetilised teadmised erinevatest täitmis- ja tühjendamissüsteemidest;
d) spetsiifilised lisasätted asjaomaste sõidukite kasutamiseks (veo- ja kasutusload, lubade tähised, tahvelmärgiste ja oranžide tahvlitega varustamine jne).

8.2.2.3.4 Klassi 1 ainete ja esemete vedu puudutavatel erikursustel tuleb käsitleda vähemalt järgmisi teemasid: a) lõhke- ja pürotehniliste ainete ning neid sisaldavate esemetega seotud spetsiifilised ohud;
b) klassi 1 ainete ja esemete kooslaadimist puudutavad erinõuded.

8.2.2.3.5 Klassi 7 radioaktiivsete materjalide vedu puudutavatel erikursustel tuleb käsitleda vähemalt järgmisi teemasid:
a) ioniseeriva kiirgusega seotud spetsiifilised ohud;
b) radioaktiivse materjali pakkimist, teisaldamist, kooslaadimist ja lastimist puudutavad erinõuded;
c) radioaktiivse materjaliga seotud avarii korral rakendatavad erimeetmed.

8.2.2.3.6 Õppetund kestab 45 minutit.

8.2.2.3.7 Üldjuhul ei tohi ühel koolituspäeval olla rohkem kui kaheksa õppetundi.

8.2.2.3.8 Individuaalsed praktilised harjutused peavad olema seotud teoreetilise väljaõppega ning hõlmama vähemalt esmaabi, tulekahju kustutamist ning avarii või õnnetuse korral toimimist.

8.2.2.4 Esmaõppe programm

8.2.2.4.1 Iga esmaõppe kursuse teoreetilise osa või kompleksse kursuse osa minimaalne kestus peab olema järgmine:
Põhikursus 18 õppetundi
Paakides veo erikursus 12 õppetundi
Klassi 1 ainete ja esemete veo erikursus 8 õppetundi
Klassi 7 radioaktiivsete materjalide veo erikursus 8 õppetundi
Põhikursuse ja paakides veo erikursuse korral on alajaos 8.2.2.3.8 osutatud praktiliste harjutuste jaoks vajalikud täiendavad õppetunnid olenevalt sellest, mitut juhti õpetatakse.

8.2.2.4.2 Kompleksse kursuse kogukestuse võib määrata pädev asutus, kes peab säilitama põhikursuse ja paakide erikursuse kestuse, kuid võib täiendada seda klasside 1 ja 7 lühendatud erikursustega.

Veoseadus

§ 39. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse üldnõuded
(1) Ohtlikku veost vedav autojuht peab olema läbinud ADR-i kohase põhi- või täienduskoolituse.
(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhi- või täienduskoolitusele peab ohtlikku veost vedav autojuht olema läbinud ADR-I kohase eri liiki koolituse (edaspidi erikoolitus), kui ta:
1) juhib püsipaagi, vahetatava paagi, paakkonteineri või mahutikogumiga autot või autorongi;
2) veab lõhkeainet või
3) veab radioaktiivset materjali.
(3) Autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- või täienduskoolituse läbimist tõendab Maanteeameti antud ADR-i koolitustunnistus.
(4) Välisriigi, mis on ADR-i liikmesriik, vedaja juures töötava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- või täienduskoolituse läbimist tõendavaks dokumendiks on ADR-i liikmesriigi pädeva asutuse antud ADR-I koolitustunnistus.
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud tunnistus peab olema autojuhil autoveol kaasas.
(6) Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse korra, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 40. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse läbimise nõuded
(1) Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohasele põhi-, eri- ja täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ning kellel on kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba, kaasa arvatud esmane juhiluba, olnud vähemalt kaks aastat.
(2) Ohtlikku veost vedav autojuht peab pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 1 või 2 nimetatud koolituse läbimist sooritama Maanteeameti korraldatud eksami. Erikoolituse eksamit saab sooritada pärast ADR-i kohase põhikoolituse eksami sooritamist.
(3) Pärast ADR-i kohase põhi- ja erikoolituse läbimist ning asjaomase eksami sooritamist annab Maanteeamet isikule koolituse läbimist tõendava ADR-i koolitustunnistuse. Kui erikoolitus läbitakse ja sellekohane eksam sooritatakse pärast autojuhi ADR-i koolitustunnistuse väljastamist, annab Maanteeamet uue tunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.
(4) Ohtlikku veost vedav autojuht peab ADR-i koolitustunnistuse kehtivusaja jooksul läbima täienduskoolituse ja sooritama eksami lähtuvalt oma pädevuse liigist ja ADR-i nõuetest.
(5) Eksami mittesooritanud või pärast koolituse läbimist eksamile mitteilmunud isikul on õigus sooritada uus eksam, kuid mitte hiljem kui kaks aastat pärast ADR-i kohase põhi-, eri- või täienduskoolituse läbimist.
(6) Kui autojuhi ADR-i koolitustunnistuse kehtivuse lõppemisest on möödunud rohkem kui kaks aastat, on võimalik uut tunnistust taotleda pärast põhikoolituse ja vajaduse korral erikoolituse läbimist.

§ 41. Autojuhi ADR-i koolitustunnistuse andmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine
(1) Autojuhi ADR-i koolitustunnistuse annab Maanteeamet.
(2) Autojuhi ADR-i koolitustunnistuse kehtivusaeg on viis aastat, kui ADR-i nõuetes ei ole sätestatud teisiti.
(3) Autojuhi ADR-i koolitustunnistuse andmisest keeldutakse, kui taotleja:
1) ei ole sooritanud käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 või 4 nimetatud eksamit;
2) on esitanud tahtlikult valeandmeid, mis võisid mõjutada taotluse lahendamist ning mille esitamata jätmise korral oleks tunnistuse andmisest keeldutud, või
3) ei ole tasunud riigilõivu.
(4) Autojuhi ADR-i koolitustunnistus tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) isik on selle saanud pettuse teel või võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
2) isik on esitanud taotluse selle kehtetuks tunnistamiseks või
3) tunnistus on kadunud, hävinud või varastatud.
(5) Kui autojuhi ADR-i koolitustunnistus on kehtetuks tunnistatud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 või 3 sätestatud juhul, tuleb see dokument alates dokumendi kehtetuks tunnistamise otsuse kättetoimetamise kuupäevast viie tööpäeva jooksul dokumendi andjale tagastada.
(6) Autojuhi ADR-i koolitustunnistuse andmise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

ADR-põhikoolitus on teile vajalik juhul, kui veetakse ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained ja radioaktiivsed ained.

ADR-paakauto koolitus on teile vajalik juhul, kui veate ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000l.

Vajadusel korraldame teile lisakoolituse lõhkeainete ja radioaktiivsete ainete veoks.

Kuna teie ohtlike ainete veo pädevustunnistus kehtivusaeg on 5 aastat väljastamise hetkest, on teil tunnistuse pikendamiseks vajalik läbida täiendkoolitus ja sooritada eksam Maanteeameti Registriosakonnas enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist.

Kursuse maksumuses sisalduvad kvaliteetsed ja mahukad õppematerjalid.

Koolitus lõppeb koolieksami ja tunnistuse väljastamine kehtiva täienduskoolituse standardi.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Juhiluba.

Õppejõud: Tõnu Mägi.


Kursuse õppekavad:
ADR — Ohtliku veoset: Põhitäiendkoolitus + Paak auto + Lõhkeaineveedu koolitus

Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile
Eesti Maanteeamet. ADR ehk ohtlike veoste vedu
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded